Internetowy serwis informacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie

 2017-04-28

   
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Niepotrzebne, dla innych
          niezbędne

      EFS
      Przemoc w rodzinie
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Kontakt
Kwiecień 2017Licznik odwiedzin:

158007
  Aktualności

Punkt Poradnictwa Prawno-Obywatelskiego – harmonogram na kwiecień 2017r.

2017-04-12

W miesiącu kwietniu zapraszamy do skorzystania z porad specjalistów w Punkcie Poradnictwa Prawno- Obywatelskiego w ramach projektu „NOWE HORYZONTY”.
Zapisy do specjalistów prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, w pokoju nr 35 lub pod nr tel. 68 384 56 11

Dołączone pliki:
1) HarmonogramKolejne działania w ramach Projektu „NOWE HORYZONTY”

2017-04-12

W ramach Projektu „NOWE HORYZONTY” rozpoczęło się wsparcie psychologiczne dla opiekunów osób niesamodzielnych i opiekunów osób z niepełnosprawnościami w miejscu ich zamieszkania oraz szkolenia dla rodziców zastępczych.

Dołączone pliki:
1) Harmonogram - szkolenie dla rodziców zastępczych
2) Harmonogram - Konsultacje dla opiekunówOferta pracy

2017-04-06

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osoby starszej, będącej podopieczną Ośrodka. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:
1) oferta pracyBezpieczny i aktywny senior

2017-03-30

Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki?

Dołączone pliki:
1) Ulotka - Bezpieczny i aktywny seniorPunkt Poradnictwa Prawno – Obywatelskiego

2017-03-17

Informujemy, iż w miesiącu marcu 2017 r. w ramach Projektu „NOWE HORYZONTY” rozpoczął działalność Punkt Poradnictwa Prawno – Obywatelskiego. Beneficjenci Projektu będą mogli skorzystać z porad specjalistów: psychologa, pedagoga, prawnika, mediatora rodziny.

Zapisy do specjalistów prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, w pokoju nr 35 lub pod nr tel. 68 384 56 11

Dołączone pliki:
1) HarmonogramProjekt "Zaprojektowani na sukces"

2017-03-10

Szczegółowe informacje w załączniku.

Dołączone pliki:
1) Informacje - "Zaprojektowani na sukces"Bezpłatne porady psychologiczne, pedagogiczne i mediatora rodzinnego.

2017-03-06

W ramach projektu „Nowe Horyzonty” w okresie od marca 2017 do końca grudnia 2018 roku będzie możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego oraz mediatora rodzinnego. Wsparcie jest skierowane do rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze i rodzin zastępczych. Warunki korzystania z wsparcia specjalistów są określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie pt. ”Nowe Horyzonty".
Porady są udzielane bezpłatnie w Puncie Konsultacyjnym w Przemęcie ul. Klasztorna 5.
Pierwsze spotkania indywidualne z psychologiem odbędą się dnia 10 marca w godzinach 10.00-18.00.
Chęć udziału w spotkaniu z specjalistą należy zgłosić w biurze Lidera Projektu – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, tel. 68/3845611 lub u Partnera Projektu - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie, tel. 65/5497166.

Dołączone pliki:
1) Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie pt. ”Nowe Horyzonty".Spotkanie informacyjne - FUNDUSZE BEZ BARIER! Wsparcie osób z niepełnosprawnością w perspektywie finansowej 2014-2020

2017-02-24

Chcesz podnieść swoje kompetencje i zdobyć doświadczenie zawodowe, ale twoja niepełnosprawność utrudnia ci znalezienie pracy? A może Twoja organizacja chce działać na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych? Przyjdź na spotkanie informacyjne i sprawdź, czy Fundusze Europejskie pomogą Ci zrealizować plany.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie bez barier. Wsparcie osób z niepełnosprawnością w perspektywie finansowej 2014-2020”.


Termin: 08.03.2017 r. w godzinach od 10:00 do 12.00

Miejsce spotkania:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
sala szkoleniowa nr 11, budynek B.

Cel spotkania:
Celem spotkania jest przedstawienie możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich w zakresie:
•aktywizacji zawodowej i podnoszenia kwalifikacji przez osoby z niepełnosprawnościami w ramach projektów finansowanych ze środków UE,
•ekonomii społecznej,
•aktywnej integracji,
•podniesienia dostępności do usług opiekuńczych i asystenckich..
Podczas spotkania omówione zostaną dodatkowo podstawowe zasady dotyczące dostępności projektów unijnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Do kogo kierowane jest spotkanie:
Spotkanie skierowane jest do osób z niepełnosprawnościami, opiekunów osób niepełnosprawnych, przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych działających na rzecz podniesienia jakości życia osób niepełnosprawnych oraz innych osób zainteresowanych powyższymi zagadnieniami.

Uwaga!
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 06.03.2017 r. do godziny 12:00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 06.03.2017 r. do godziny 15:00.

Dołączone pliki:
1) Formularz zgłoszeniowy
2) Program spotkania
3) PlakatStaż w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie

2017-02-13

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby bezrobotnej na staż, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie oraz spełniającej kryteria kwalifikujące do odbycia stażu na stanowisko: pomoc administracyjno biurowa. Termin rozpoczęcia stażu: 01.06.2017 r.

Wymangania:
- wykształcenie średnie lub wyższe,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
- dokładność, odpowiedzialność, rzetelność.

Podanie o staż, CV oraz kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie pokój nr 9 lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w podaniu na staż dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r. poz. 922)
Projekt pn. „NOWE HORYZONTY”

2017-02-13

Projekt pn. „NOWE HORYZONTY” nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 realizowany jest
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne przez:
POWIAT WOLSZTYŃSKI/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 5,
64-200 Wolsztyn,
tel.: 68 384 53 13,
e-mail: pcpr@powiatwolsztyn.pl
w partnerstwie z:
Gminę Wolsztyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 47,
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 33 76,
e-mail: ops@wolsztyn.pl
Gminę Przemęt/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie
ul. Jagiellońska 8,
64-234 Przemęt; tel.: 65 549 71 66,
e-mail: gops@zw.pl
Gminę Siedlec/Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu
ul. Zbąszyńska 17,
64-212 Siedlec;
tel.: 68 384 85 21,
e-mail: ops@siedlec.pl
Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń
ul. Dąbrowskiego 1,
64-200 Wolsztyn;
tel.: 68 347 35 00,
e-mail: stowarzyszenie.lords@gmail.pl

Celem głównym Projektu pn. „NOWE HORYZONTY” jest udostępnienie usług społecznych realizowanych przez instytucje wsparcia społecznego (PCPR, OPS-y, Stowarzyszenie) dla 218 os. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Wolsztyńskiego, w tym:
–rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi,
–dzieci i młodzieży przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
–osób niesamodzielnych,
–osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów,
–otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (rodziny zastępcze oraz kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej).
Działania te będą realizowane w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Rekrutacja do projektu pn. „NOWE HORYZONTY”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie jako Lider Projektu, pn. „NOWE HORYZONTY” informuje, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rekrutacja będzie prowadzona przez asystentów rodzin, pracowników socjalnych w OPS i pracowników zespołu ds. pieczy zastępczej. Rekrutacja prowadzona jest na terenie Powiatu Wolsztyńskiego – w przypadku Partnera Wiodącego, oraz na terenie gmin: Wolsztyn, Siedlec oraz Przemęt – zgodnie z właściwością terytorialną działania Partnerów.
Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu znajdującego się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5 (pok. 14) lub do właściwych terytorialnie Ośrodków Pomocy Społecznej.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020

17 stycznia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „NOWE HORYZONTY” w ramach WRPO na lata 2014-2020
(nr umowy: RPWP.07.02.01-30-0003/15 -00).
Stronami umowy są:
- Zarząd Województwa Wielkopolskiego - działający jako Instytucja Zarządzająca WRPO na lata 2014-2020, reprezentowany przez: Katarzynę Trzaskę - Zastępcę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
- Powiat Wolsztyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie - działający
w imieniu własnym oraz na rzecz Partnerów, reprezentowany przez: Annę Białek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Bożeny Ćwiklińskiej.

Podpisanie umowy o partnerstwie

5 grudnia 2016r. nastąpiło podpisanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 pn. „NOWE HORYZONTY” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Liderem projektu jest Powiat Wolsztyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wolsztynie, Partnerami są: Gmina Wolsztyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie, Gmina Przemęt/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, Gmina Siedlec/Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu oraz Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń Oddział Wolsztyn.

Wniosek o dofinansowanie w ramach EFS

W dniu 7 października 2016r. - Powiat Wolsztyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „NOWE HORYZONTY”, który uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został wybrany do dofinansowania w Ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+).

Dołączone pliki:
1) Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie
2) Zasady uczestnictwa
3) Kwestionariusz rekrutacyjny
4) Wykaz danych osobowych
5) Oświadczenie
6) Ocena kwalifikowalności
7) Karta weryfikacji kandydującej rodziny
8) Deklaracja
9) Oświadczenie uczestnika projektu
10) PlakatOferta pracy na stanowisko: pomoc administracyjno-biurowa

2017-02-06

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa w Dziale świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego. Więcej informacji w załączniku - oferta pracy.

Dołączone pliki:
1) oferta pracy
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienieStowarzyszenie centrum PISOP w ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzi rekrutację liderów lokalnych

2017-01-26

Szukamy liderów!

Chcesz pomagać innym i dzięki temu się rozwijać? Jesteś aktywny w swoim środowisku? Nie jest Ci obojętna sytuacja w Twoim społeczeństwie? Chcesz zdobyć nowe doświadczenia i kontakty? Dołącz do nas!

Zapraszamy do udziału w kompleksowym programie wsparcia dla lokalnych liderów działających na rzecz swojego otoczenia. Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oferuje:

kompleksowe przygotowanie merytoryczne, poprzez udział w szkoleniach, spotkaniach, wizytach studyjnych, coachingu; wsparcie doradców na każdym etapie działania; rozwój umiejętności liderskich (ale także wykorzystanie obecnych doświadczeń; wskazówki, w jaki sposób zdobyć środki na organizację spotkań i innych działań w środowisku lokalnym; wymianę doświadczeń z osobami z całej Polski, które tak jak Ty chcą działać na rzecz społeczności lokalnej
Jeśli:

jesteś osobą aktywną w swoim środowisku (w organizacji pozarządowej, jednostce samorządu terytorialnego, biznesie, grupie nieformalnej; dostrzegasz problemy społeczne i chcesz je skutecznie rozwiązywać; doceniasz współpracę różnych organizacji i instytucji w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego

- NASZ PROGRAM JEST DLA CIEBIE!

Skontaktuj się z nami i weź udział w programie wsparcia dla lokalnych liderów – zobaczysz, że warto!

Więcej informacji można znaleźć na www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl. Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy: natalia.szymanowska@pisop.org.pl. W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Natalią Szymanowską pod wskazanym mailem oraz nr tel. 65 520 78 86.

CZEKAMY NA CIEBIE!

Stowarzyszenie Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
64-100 Leszno, ul. Pl. J. Metziga 26/6, tel./fax: 65 520 78 86
61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/6/96, tel./fax: 61 851 91 34Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usłu opiekuńczych dla osoby starszej, będącej podopieczną Ośrodka.

2017-01-24

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie. Termin rozpoczęcia pracy 01.02.2017 r. Miejsce świadczenia usług opiekuńczych: Nowa Wieś.

Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:
1) oferta na świadczenie usług opiekuńczychOgólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 'NIEBIESKA LINIA

2017-01-04

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

Infolinię 800 - 120 - 002 (czynną całą dobę) w tym:
- dyżur w języku angielskim (poniedziałki w godzinach 18-22)
- dyżur w języku rosyjskim (wtorki w godzinach 18-22)
- dyżur prawny (środy w godzinach 18-22).

Telefoniczne dyżury prawników 22 666 28 50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21).

E-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

SKYPE - dyżur w języku migowym: pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15).

Pogotowie podejmuje również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami - w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliższej.
Zakończenie projektu "Zapobiegaj przemocy"

2016-12-30

W grudniu 2016r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zakończył realizację projektu "Zapobiegaj przemocy" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".Celem głównym projektu było zwiększenie skuteczności działań skoncentrowanych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, rozwój poradnictwa specjalistycznego dla osób doznających przemocy, stosujących przemoc oraz zagrożonych występowaniem przemocy w rodzinie oraz wzmocnienie kompetencji służb zajmujących się osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie na terenie Gminy Przemęt (czytaj dalej w załączniku nr 1).

Dołączone pliki:
1) Zakończenie projektu "Zapobiegaj przemocy"
   Zobacz także: Aktualności - archiwum (16-331 z 331)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny


Get Adobe Flash player


 

 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, tel./fax: (65)549-71-66

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji