Internetowy serwis informacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie

 2017-02-22

   
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Niepotrzebne, dla innych
          niezbędne

      EFS
      Przemoc w rodzinie
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Kontakt
Luty 2017Licznik odwiedzin:

153393
  Aktualności

Staż w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie

2017-02-13

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby bezrobotnej na staż, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie oraz spełniającej kryteria kwalifikujące do odbycia stażu na stanowisko: pomoc administracyjno biurowa. Termin rozpoczęcia stażu: 01.06.2017 r.

Wymangania:
- wykształcenie średnie lub wyższe,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
- dokładność, odpowiedzialność, rzetelność.

Podanie o staż, CV oraz kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie pokój nr 9 lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w podaniu na staż dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r. poz. 922)
Projekt pn. „NOWE HORYZONTY”

2017-02-13

Projekt pn. „NOWE HORYZONTY” nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 realizowany jest
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne przez:
POWIAT WOLSZTYŃSKI/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 5,
64-200 Wolsztyn,
tel.: 68 384 53 13,
e-mail: pcpr@powiatwolsztyn.pl
w partnerstwie z:
Gminę Wolsztyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 47,
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 33 76,
e-mail: ops@wolsztyn.pl
Gminę Przemęt/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie
ul. Jagiellońska 8,
64-234 Przemęt; tel.: 65 549 71 66,
e-mail: gops@zw.pl
Gminę Siedlec/Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu
ul. Zbąszyńska 17,
64-212 Siedlec;
tel.: 68 384 85 21,
e-mail: ops@siedlec.pl
Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń
ul. Dąbrowskiego 1,
64-200 Wolsztyn;
tel.: 68 347 35 00,
e-mail: stowarzyszenie.lords@gmail.pl

Celem głównym Projektu pn. „NOWE HORYZONTY” jest udostępnienie usług społecznych realizowanych przez instytucje wsparcia społecznego (PCPR, OPS-y, Stowarzyszenie) dla 218 os. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Wolsztyńskiego, w tym:
–rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi,
–dzieci i młodzieży przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
–osób niesamodzielnych,
–osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów,
–otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (rodziny zastępcze oraz kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej).
Działania te będą realizowane w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Rekrutacja do projektu pn. „NOWE HORYZONTY”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie jako Lider Projektu, pn. „NOWE HORYZONTY” informuje, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rekrutacja będzie prowadzona przez asystentów rodzin, pracowników socjalnych w OPS i pracowników zespołu ds. pieczy zastępczej. Rekrutacja prowadzona jest na terenie Powiatu Wolsztyńskiego – w przypadku Partnera Wiodącego, oraz na terenie gmin: Wolsztyn, Siedlec oraz Przemęt – zgodnie z właściwością terytorialną działania Partnerów.
Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu znajdującego się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5 (pok. 14) lub do właściwych terytorialnie Ośrodków Pomocy Społecznej.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020

17 stycznia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „NOWE HORYZONTY” w ramach WRPO na lata 2014-2020
(nr umowy: RPWP.07.02.01-30-0003/15 -00).
Stronami umowy są:
- Zarząd Województwa Wielkopolskiego - działający jako Instytucja Zarządzająca WRPO na lata 2014-2020, reprezentowany przez: Katarzynę Trzaskę - Zastępcę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
- Powiat Wolsztyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie - działający
w imieniu własnym oraz na rzecz Partnerów, reprezentowany przez: Annę Białek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Bożeny Ćwiklińskiej.

Podpisanie umowy o partnerstwie

5 grudnia 2016r. nastąpiło podpisanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 pn. „NOWE HORYZONTY” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Liderem projektu jest Powiat Wolsztyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wolsztynie, Partnerami są: Gmina Wolsztyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie, Gmina Przemęt/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, Gmina Siedlec/Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu oraz Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń Oddział Wolsztyn.

Wniosek o dofinansowanie w ramach EFS

W dniu 7 października 2016r. - Powiat Wolsztyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „NOWE HORYZONTY”, który uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został wybrany do dofinansowania w Ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+).

Dołączone pliki:
1) Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie
2) Zasady uczestnictwa
3) Kwestionariusz
4) Ocena kwalifikowalności
5) Karta weryfikacji kandydującej rodziny
6) Wykaz danych osobowych
7) Deklaracja
8) Oświadczenie uczestnika projektu
9) PlakatOferta pracy na stanowisko: pomoc administracyjno-biurowa

2017-02-06

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa w Dziale świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego. Więcej informacji w załączniku - oferta pracy.

Dołączone pliki:
1) oferta pracy
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienieStowarzyszenie centrum PISOP w ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzi rekrutację liderów lokalnych

2017-01-26

Szukamy liderów!

Chcesz pomagać innym i dzięki temu się rozwijać? Jesteś aktywny w swoim środowisku? Nie jest Ci obojętna sytuacja w Twoim społeczeństwie? Chcesz zdobyć nowe doświadczenia i kontakty? Dołącz do nas!

Zapraszamy do udziału w kompleksowym programie wsparcia dla lokalnych liderów działających na rzecz swojego otoczenia. Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oferuje:

kompleksowe przygotowanie merytoryczne, poprzez udział w szkoleniach, spotkaniach, wizytach studyjnych, coachingu; wsparcie doradców na każdym etapie działania; rozwój umiejętności liderskich (ale także wykorzystanie obecnych doświadczeń; wskazówki, w jaki sposób zdobyć środki na organizację spotkań i innych działań w środowisku lokalnym; wymianę doświadczeń z osobami z całej Polski, które tak jak Ty chcą działać na rzecz społeczności lokalnej
Jeśli:

jesteś osobą aktywną w swoim środowisku (w organizacji pozarządowej, jednostce samorządu terytorialnego, biznesie, grupie nieformalnej; dostrzegasz problemy społeczne i chcesz je skutecznie rozwiązywać; doceniasz współpracę różnych organizacji i instytucji w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego

- NASZ PROGRAM JEST DLA CIEBIE!

Skontaktuj się z nami i weź udział w programie wsparcia dla lokalnych liderów – zobaczysz, że warto!

Więcej informacji można znaleźć na www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl. Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy: natalia.szymanowska@pisop.org.pl. W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Natalią Szymanowską pod wskazanym mailem oraz nr tel. 65 520 78 86.

CZEKAMY NA CIEBIE!

Stowarzyszenie Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
64-100 Leszno, ul. Pl. J. Metziga 26/6, tel./fax: 65 520 78 86
61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/6/96, tel./fax: 61 851 91 34Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usłu opiekuńczych dla osoby starszej, będącej podopieczną Ośrodka.

2017-01-24

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie. Termin rozpoczęcia pracy 01.02.2017 r. Miejsce świadczenia usług opiekuńczych: Nowa Wieś.

Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:
1) oferta na świadczenie usług opiekuńczychOgólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 'NIEBIESKA LINIA

2017-01-04

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

Infolinię 800 - 120 - 002 (czynną całą dobę) w tym:
- dyżur w języku angielskim (poniedziałki w godzinach 18-22)
- dyżur w języku rosyjskim (wtorki w godzinach 18-22)
- dyżur prawny (środy w godzinach 18-22).

Telefoniczne dyżury prawników 22 666 28 50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21).

E-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

SKYPE - dyżur w języku migowym: pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15).

Pogotowie podejmuje również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami - w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliższej.
Zakończenie projektu "Zapobiegaj przemocy"

2016-12-30

W grudniu 2016r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zakończył realizację projektu "Zapobiegaj przemocy" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".Celem głównym projektu było zwiększenie skuteczności działań skoncentrowanych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, rozwój poradnictwa specjalistycznego dla osób doznających przemocy, stosujących przemoc oraz zagrożonych występowaniem przemocy w rodzinie oraz wzmocnienie kompetencji służb zajmujących się osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie na terenie Gminy Przemęt (czytaj dalej w załączniku nr 1).

Dołączone pliki:
1) Zakończenie projektu "Zapobiegaj przemocy"Życzenia świąteczne

2016-12-22

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim, aby ten czas przyniósł wiele dobrych chwil, przeżywanych wspólnie z bliskimi, a Nowy Rok 2017 był szczęśliwy i spełniony oraz obfitował w sukcesy, miłe zdarzenia i dni warte zapamiętania.

Kierownik i Pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie

Praca - osoba do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych

2016-12-20

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych będących podopiecznymi Ośrodka.
Usługi opiekuńcze świadczone będą w domu podopiecznego.Forma zatrudnienia - umowa zlecenie.W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny: 663 484 510 lub (65) 549-71-66.
Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego

2016-12-14

W dniu 13 grudnia 2016r. w Przemęcie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Rodzina bez przemocy”. Konkurs zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w ramach projektu „Zapobiegaj przemocy” adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Przemęt. Prace ocenione zostały w dwóch kategoriach: I kategoria uczniowie szkoły podstawowej,II kategoria uczniowie gimnazjum. Nagrodzone zostały również szkoły.
Nagrody otrzymali:
W kategorii uczniowie szkoły podstawowej:
I miejsce Oliwia Kruk z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kluczewie
II miejsce Oliwier Pauch z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kluczewie
III miejsce Weronika Szczepaniak z Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa
w Buczu
W kategorii uczniowie gimnazjum:
I miejsce Laura Gryca z Zespołu Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa
i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze
II miejsce Dominik Wolniczak z Zespołu Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa
i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze
III miejsce (na równi) Julita Michalewicz z Zespołu Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze
i Marika Rozynek z Zespołu Szkół Liceum Ogólnokształcące, Technikum Ekonomiczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie.
Nagrodzone szkoły:
I miejsce Zespół Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe
z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze
II miejsce Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kluczewie
III miejsce ( na równi): Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Buczu
i Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące, Technikum Ekonomiczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich
w Przemęcie.

Nagrodzone prace laureatów konkursu zostaną wykorzystane do publikacji
w broszurze pn. „Przemoc w rodzinie – kto może pomóc” zawierającej informacje
o zjawisku przemocy, jej przeciwdziałaniu, instytucjach działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wystawa nagrodzonych prac prezentowana jest w budynku Urzędu Gminy Przemęt.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie składa podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom za udział w konkursie plastycznym oraz za trud włożony w wykonanie prac plastycznych.


Galeria:

Zobacz pełną galerię
Spektakle profilaktyczne

2016-12-05

W dniu 02.12.2016r.w ramach realizacji działań zaplanowanych w projekcie "Zapobiegaj przemocy" w Zespole Szkół w Przemęcie,Buczu,Mochach i Kaszczorze odbyły się spektakle profilaktyczne wraz z prelekcjami dla uczniów gimnazjum. Wykonawcą usługi był Impresariat Artystyczny INSPIRACJA z Krakowa. Spektakl pn."Wyjść poza schemat" ukazywał problematykę eliminowania nacechowanych agresją relacji wewnątrz grupy rówieśniczej.Uświadamiał destrukcyjny wpływ podobnych zachowań na psychikę w procesie dojrzewania młodego człowieka. Ukazywał jak negatywne konsekwencje wywiera przemoc i zjawisko wykluczenia na kształtowanie osobowości nastolatków nawet w sytuacji,gdy niepożądane zjawiska są postrzegane z pozycji świadka,a nie ofiary.Po spektaklu odbyły się prelekcje.Gimnazjaliści zdobyli wiedzę na temat zjawiska przemocy,nadużywania alkoholu,narkotyków i umiejętnego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
Oferta pracy na stanowisko: pomoc administracyjno-biurowa

2016-11-29

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do pracy na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa w Dziale świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego. Więcej informacji w załączniku - oferta pracy.

Dołączone pliki:
1) oferta pracy
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - druk do pobraniaOd konfliktu do mediacji

2016-11-16

Zainteresowane osoby zapraszamy do korzystania z specjalistycznych porad udzielanych przez mediatora wpisanego na Listę Stałych Mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu w zakresie mediacji rodzinnych, cywilnych, karnych, pracowniczych i „około rozwodowych”, pełniącego dyżur w budynku przy kościele św. Jana Chrzciciela w Przemęcie, ul. Klasztorna 5 w dniach:
- 22.11.2016r.
- 06.12.2016r.
- 13.12.2016r.
w godzinach 17.00 – 18.00.
Co strony mogą osiągnąć dzięki mediacji:
- szansę na polubowne rozwiązanie sporu,
- szybki sposób na rozwiązanie konfliktu (czas postępowania krótszy niż w sądzie),
- zakończenie mediacji ugodą, porozumieniem oznacza, że wszystkie strony konfliktu są usatysfakcjonowane jego rozwiązaniem (ugoda zawarta przed mediatorem ma moc prawną jak ugoda zawarta w sądzie),
- zredukowanie kosztów postępowania sądowego i innych kosztów ekonomicznych konfliktu,
- utrzymanie wzajemnych relacji pomiędzy stronami,
- obniżenie poziomu negatywnych emocji, stresu,
- zrozumienie potrzeb własnych oraz drugiej strony,
- szansę na szybsze uzyskanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin.
Mediacja jest poufna, a udział w niej jest dobrowolny. W przeciwieństwie do postępowania sadowego w mediacjach w każdej chwili – w przypadku niezadawalającego przebiegu postępowania strona może zrezygnować z dalszego uczestnictwa na każdym jego etapie.

Porady udzielane w Punkcie Konsultacyjnym w Przemęcie są bezpłatne.

Dołączone pliki:
1) Czym jest mediacjaDyżury specjalistów: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, mediatora

2016-11-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zaprasza do skorzystania z pomocy specjalistów pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Przemęcie (budynek przy kościele św. Jana Chrzciciela w Przemęcie).
PORADY SPECJALISTÓW SĄ BEZPŁATNE.
Dyżury psychologa:
- 16.11.2016r.
- 23.11.2016r.
- 30.11.2016r.
- 07.12.2016r.
w godz. 16.15 - 17.45.
Prosimy o ustalenie terminu ze specjalistą - nr telefonu 668 843 416.
Dyżury pedagoga:
- 10.11.2016r.
- 17.11.2016r.
- 24.11.2016r.
- 01.12.2016r.
- 15.12.2016r.
w godz.17.15 - 18.15.
Prosimy o ustalenie terminu ze specjalistą - nr telefonu 601 947 072.
Dyżury mediatora:
- 15.11.2016r.
- 22.11.2016r.
- 06.12.2016r.
- 13.12.2016r.
w godz. 17.00 - 18.00.
Prosimy o ustalenie terminu ze specjalistą - nr telefonu 507 635 512.
Dyżury pracownika socjalnego:
- 10.11.2016r.
- 17.11.2016r.
- 24.11.2016r.
- 01.12.2016r.
- 15.12.2016r.
w godz.17.15 - 18.15.
ŚWIADCZENIA RODZINNE – WNIOSKI DO 30 LISTOPADA 2016 R.

2016-11-10

Przypominamy, że aby nabyć prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 (tj. od listopada 2016 r.
do października 2017 r.) należy złożyć wniosek w terminie do 30 listopada br.
W przypadku złożenia wniosku w grudniu br., styczniu 2017 r. itd. osoba wnioskująca nie otrzyma spłaty zasiłku rodzinnego i dodatków za miesiąc listopad br. – zasiłki rodzinne przysługują wtedy od miesiąca złożenia wniosku.
Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2016/2017 są przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie:
w poniedziałki w godzinach od 07.30 do 17.00,
we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 07.30 do 15.00.
Szczegółowych informacji udzielamy pod nr telefonu (65) 549-71-66 wew. 28.
Informacja o schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych

2016-11-10

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje o danych teleadresowych schronisk i noclegowni, z których mogą korzystać osoby potrzebujące, w szczególności osoby bezdomne.

1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Towarowa 10,
64-00 Leszno
tel. 65/537-50-95

2.Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Marysin 1
63-820 Piaski
tel. 65/573-90-00

3.Dom „Pomocna Dłoń”
Błońsko 37 a
64-308 Jabłonna
tel. 61/444-30-01

Wykaz placówek noclegowych oraz ośrodków wsparcia doraźnego dla osób bezdomnych wraz z danymi teleadresowymi znajduje się pod adresem: http://www.poznan.uw.gov.pl/pomoc-bezdomnym
Konkurs plastyczny w szkołach pn."Rodzina bez przemocy"

2016-11-07

W okresie od 7 listopada 2016r.do 21 listopada 2016r.w 8 szkołach na terenie Gminy Przemęt będzie przeprowadzony konkurs plastyczny pn."Rodzina bez przemocy". Jest to kolejne działanie przewidziane w ramach realizacji projektu pn."Zapobiegaj przemocy" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". Konkurs na przygotowanie pracy plastycznej przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum.Celem konkursu jest wykonanie prac plastycznych ilustrujących wyobrażenie i skojarzenie związane z hasłem konkursu "Rodzina bez przemocy". Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2016r.
Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych

2016-11-04

W dniu 28 października 2016r.w Urzędzie Gminy w Przemęcie odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych pn."Jak pracować aby działać zgodnie z prawem i być skutecznym". Wykonawcą szkolenia była Firma Progres Instytut Rozwoju i Edukacji Kamil Borkowski.Podczas szkolenia omówiono następujące kwestie:
1.Problem przemocy w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - aspekty prawne.
2.Cele, zasięg i kontrowersje wokół procedury "Niebieskie Karty" -kwestie budzące wątpliwości, aspekty prawne, prowadzenie dokumentacji, zadania poszczególnych służb.
3."Niebieska Karta" krok po kroku.
4.Warunki i kierunki pracy z osobą starszą niepełnosprawną -doświadczającą przemocy.
5.Skuteczna pomoc, czyli jaka? Czynniki warunkujące efektywność podejmowanych działań. Najczęściej popełniane błędy w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.
6.Studium przypadku -praktyczny wymiar pomocy.

Szkolenie odbyło się w ramach realizowanego przez Gminę Przemęt/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie projektu pn."Zapobiegaj przemocy" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

Galeria:

Zobacz pełną galerię
Spotkania dla osób starszych pn. 'Bezpieczny senior" w Buczu i Przemęcie

2016-10-28

W dniu 26 października 2016r.odbyły się kolejne spotkania dla osób starszych pn."Bezpieczny senior" realizowane w ramach projektu "Zapobiegaj przemocy". Pierwsze spotkanie odbyło się o godz. 16.00 w Filii Bibliotecznej w Buczu, kolejne o godz.18.00 w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie. Spotkania prowadził funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie st.asp.Wojciech Adamczyk.
Dziękujemy Gminnemu Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie oraz Filiom Bibliotecznym w Mochach, Kaszczorze i Buczu za pomoc w realizacji spotkań.

Galeria:

Zobacz pełną galerię
Zaproszenie na spotkanie dla osób starszych pn. "Bezpieczny senior"

2016-10-24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zaprasza na spotkanie pn."Bezpieczny senior", które odbędzie się w dniu 26 października 2016r. (środa) w:
- Filii Bibliotecznej w Buczu, ul. Kasztanowa 15 o godz.16.00
- Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie, ul. Jagiellońska 16 o godz. 18.00.

Spotkania poprowadzi policjant z Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie.
Na spotkaniu zostaną poruszone między innymi następujące tematy:
- jak nie stać się ofiarą oszustów,
- co możemy zrobić aby nie paść ofiarą nieuczciwego przedstawiciela handlowego,
- jak nie dać się oszukać metodą na wnuczka, policjanta itp.

Spotkania odbędą się w ramach realizowanego przez Gminę Przemęt/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie projektu pn. "Zapobiegaj przemocy" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

ZAPRASZAMY

   Zobacz także: Aktualności - archiwum (21-323 z 323)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny


Get Adobe Flash player


 

 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, tel./fax: (65)549-71-66

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji