Projekt WRPO Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Projekt WRPO Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów")

Ogłoszenie o rekrutacji

2018-12-14

Gmina Przemęt oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza nabór uczestników do projektu „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” w ramach dziennych form usług opiekuńczych w Klubie Seniora. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Cel główny projektu: wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług opiekuńczych na terenie Gminy Przemęt, o 20 osób objętych wsparciem w ramach dziennych form usług opiekuńczych w Dziennym Domu Pomocy
w Błotnicy w terminie 01.01.2019r.-30.11.2021r. oraz o 40 osób w ramach dziennych form usług opiekuńczych w Klubie Seniora w Gminie Przemęt w terminie 01.12.2018r.-30.11.2021r.

Czas realizacji projektu: od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2021 r.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej
z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystywaniem środków EFS
i EFRR na lata 2014-2020 (współwystępowanie różnych przesłanek); osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i, osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi zamieszkujących w Gminie Przemęt.
O kolejności przyjęcia do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby spełniające następujące kryterium:
a) Osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty:
a) Wniosek osoby/rodziny z prośbą o przyjęcie do Projektu określającego formę wsparcia (załącznik nr 1 do Regulaminu)
b) Formularz zgłoszeniowy Kandydata do Projektu (załącznik nr 2 do Regulaminu)
c) Oświadczenie Uczestnika (załącznik nr 3 do Regulaminu)
d) Oświadczenie Uczestnika projektu (załącznik nr 4 do Regulaminu)
e) Deklaracja Uczestnika projektu

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31.12.2019r. w pok. Nr 9 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt,.

Informacje o projekcie znajdą się w na stronie www: Gminy Przemęt, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie oraz partnera Fundacji „sztuka dla ludzi” w Wolsztynie.

• Osoba odpowiedzialna za rekrutację oraz udzielająca więcej informacji : Barbara Ścigała, tel. kom. 663 484 510

Dołączone pliki:


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Projekt WRPO Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie. ul.Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, tel. (65)615-69-82

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji