Aktualności


KONKURS DLA SENIORÓW NA ŚWIĄTECZNY STROIK BOŻONARODZENIOWY

2020-11-17

Stroiki bożonarodzeniowe to pełne uroku dekoracje. Aby umilić czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia, zapraszamy Państwa już dziś do tworzenia pięknych ozdób jakimi są stroiki. Można je wykonać własnoręcznie np. z szyszek, gałązek, filcu, papieru, ale tak naprawdę wyobraźnia nie zna granic i to właśnie Wy możecie zdecydować z czego będzie zrobiony Wasz stroik.
Na Wasze prace czekamy w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie do 9 grudnia 2020 r.
Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i w trosce o Państwa zdrowie, prosimy aby stroiki i Karty Zgłoszeniowe (Załącznik do Regulaminu) do GCKiB w Przemęcie dostarczały osoby Wam bliskie. W przypadku braku takiej możliwości prosimy o kontakt telefoniczny do 4 grudnia 2020 r. pod numerem 65 619 34 86 w celu uzgodnienia terminu odbioru wykonanych stroików, a my zrobimy to bezpłatnie.
Szczegóły na temat konkursu znajdziecie w załączonym Regulaminie.
Zapraszamy!!!

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o pracę na stanowisko OPIEKUN

2020-11-16

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osób na stanowisko Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej

1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) Umowa o pracę na czas określony,
2) Ilość etatów – 2,
3) Wymiar czasu pracy - ½ etatu,
4) Zatrudnienie - styczeń 2021 roku,
5) Praca w terenie – teren Gminy Przemęt.
2. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie min. zawodowe,
2) umiejętność skutecznego komunikowania się,
3) umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania podopiecznego,
4) zrównoważenie emocjonalne.

3. Wymagania dodatkowe:
1) kurs opiekuna osoby starszej lub asystenta osoby niepełnosprawnej,
2) prawo jazdy kat. B oraz własny samochód,
3) odpowiedzialność, samodzielność, cierpliwość, empatia,
4) odporność na trudne sytuacje i stres,

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku wg potrzeb podopiecznych:
1) pomoc przy czynnościach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
2) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb, utrzymanie czystości w pomieszczeniach, przygotowywanie posiłków, zakupy, palenie w piecu itp.
3) pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego,

5. Wymagane dokumenty:
1) własnoręcznie podpisany życiorys (CV),
2) własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
3) wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5) kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
6) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r. poz.1000
i 1669) oraz art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie do urny w holu budynku Urzędu Gminy lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej”
w terminie do 20 listopada 2020 roku do godz. 15.30.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie zastrzega sobie prawo wyboru ofert. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o pracę na stanowisko OPIEKUN"

Dołączone pliki:


Decyzje Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020r. związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania sie choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

2020-11-02

W dniu 23 października 2020 roku Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję związaną z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez czasowe zawieszenie działalności w placówkach wsparcia dziennego na obszarze całego województwa wielkopolskiego.
Jednocześnie z dniem 26 października 2020r. zostało odwołane polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2020r., znak PS-II.36.2020.7 wydane wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast oraz starostom powiatów z obszaru województwa wielkopolskiego obejmującego powiaty: gostyński, jarociński, krotoszyński, międzychodzki, ostrowski, poznański, miasto na prawach powiatu Poznań, rawicki, słupecki, wolsztyński.

Dołączone pliki:


Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

2020-10-30

Osoba starsza dzwoniąc pod numer 22 505 11 11, może poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, ale ze względu na pandemię zostało to uniemożliwione.
Konsultant infolinii przyjmie zgłoszenie – adres i numer telefonu – i przekaże je do odpowiedniego ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się z osobą, która potrzebuje pomocy i ustali z nią wszelkie szczegóły.

Dołączona galeria:

Chcesz pomóc seniorowi? - plakat informacyjnySeniorze! Masz 70 lat i więcej i potrzebujesz pomocy? - plakat informacyjny

  Czasowe zawieszenie działalności Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora z oddziałami w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy, Przemęt

  2020-10-21

  W terminie od dnia 21 października 2020r. zostaje czasowo zawieszona działalność Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Senior+ w Gminie Przemęt z oddziałami w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy i Przemęt.

  Dołączone pliki:


  Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

  2020-10-21

  w ramach projektu pn. "Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów", Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

  Miesiąc październik 2020 - aktualizacja z dnia 20.10.2020r.

  Dołączone pliki:


  Kampania "Bezpieczny Senior"

  2020-10-19

  W trosce o bezpieczeństwo obywateli, w szczególności osób starszych w związku ze znacznym wzrostem zakażeń koronawirusem Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi kampanię "Bezpieczny Senior".

  Mając na uwadze bezpieczeństwo seniorów w czasie pandemii przyłączamy się do apelu o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

  Wszelkie informacje na temat kampanii i ochrony przed koronawirusem znajdują się na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/start-kampanii-bezpieczny-senior-minister-malag-badzmy-solidarni oraz http://senior.gov.pl/

  Dołączone pliki:


  Projekt pn."Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im.W.Degi UM w Poznaniu"

  2020-10-07

  Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im.W.Degi UM w Poznaniu rozpoczyna realizację projektu pn.Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest dla uczestników całkowicie bezpłatny.

  Projekt ma na celu jak najszybsze i najefektywniejsze włączenie osób po udarze mózgu do życia społecznego, w tym zawodowego tj. umożliwienie powrotu na rynek pracy. Pomoc otrzymają także osoby z otoczenia osób po udarze mózgu, w postaci działań edukacyjnych. Uczestnictwo w projekcie pozwoli także na powrót do aktywności zawodowej nie tylko chorych ale i ich opiekunów.

  Wsparcie dla osób po udarze mózgu będzie udzielane w formie 3-tygodniowych, stacjonarnych turnusów rehabilitacyjnych. Kryteria włączenia do projektu: osoby w wieku 18-64 lata, zamieszkanie w województwie wielkopolskim, od udaru nie minęło więcej niż 12 miesięcy. Do uczestnictwa w projekcie nie jest wymagane oficjalne skierowanie.

  Szczegóły na temat zakresu świadczeń w załączniku pn. Plakat informacyjny.

  Dołączone pliki:


  Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt,Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

  2020-09-30

  w ramach projektu pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
  PAŹDZIERNIK 2020r.

  Dołączone pliki:


  Posiłki dla dzieci w szkołach

  2020-09-17

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dzieci z terenu gminy Przemęt mają możliwość skorzystania z bezpłatnego posiłku.
  Pomoc w formie posiłku przysługuje :
  - dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  - uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
  Wsparcie udzielane jest rodzinom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. oraz spełniającym kryterium dochodowe. Dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie powinien przekraczać 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 792,00 zł.

  Zachęcamy do składania wniosków.

  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni. Tel. 65 615 69 81 lub 661 120 993.


  Bezpłatne szkolenia na prawo jazdy kat.C lub spawanie MAG 135

  2020-09-17

  Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu realizuje projekt pt. "Zawodowcy". Projekt skierowany jest dla osób niepracujących lub ubogich pracujących powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego.
  Udział w projekcie jest bezpłatny. Zajęcia odbywać się będą w Kaliszu.

  W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:
  1.Doradztwo zawodowe wraz z Indywidualnym Planem działania - 4 godz. na osobę
  - zajęcia indywidualne 2 spotkania x 2 godziny.
  2. Szkolenie zawodowe:
  - prawo jazdy kat.C + kwalifikacja wstępna przyspieszona - 190 godz.
  - spawanie metodą MAG 135 - 145 godz.
  3. Pośrednictwo Pracy - 6 godz. na osobę
  - zajęcia indywidualne 3 spotkania x 2 godziny.
  4. Wsparcie towarzyszące w postaci:
  - stypendium szkoleniowego,
  - zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia,
  - wyżywienia podczas zajęć teoretycznych,
  - opłacenia egzaminów.

  Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego projektu znajdują się na stronie internetowej:
  http://szkolenia.asise.pl/szkolenia/30-zawodowcy-woj-wielkopolskie.html
  Pytania proszę kierować:
  Biuro Projektu: ul. Skalmierzycka 2A, 62-800 Kalisz
  Siedziba Ośrodka Szkolenia Zawodowego Haładyn
  Tel. 577 80 77 87
  E-mail: wielkopolska@asise.pl


  Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt,Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

  2020-08-27

  w ramach projektu pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
  WRZESIEŃ 2020

  Dołączone pliki:


  STYPENDIA SZKOLNE

  2020-08-20

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w okresie od 1 września do 15 września 2020 roku, a w przypadku słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych w terminie od 1 września do 15 października 2020 roku przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 po wcześniejszej rejestracji telefonicznej, pod numerem telefonu 65 615 69 84.

  Wniosek o stypendium można pobrać na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie (www.przemet.ops.org.pl), w zakładce „druki”. Druk wniosku można również otrzymać w siedzibie tut. Ośrodka (Przemęt, ul. Jagiellońska 8) po wcześniejszej rejestracji telefonicznej, pod nr tel. 65 615 69 84 oraz na sali GCKiB w Przemęcie (ul. Jagiellońska 16) od 24 do 28 sierpnia, gdzie przyjmowane będą wnioski o zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz dobry start.


  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych

  2020-08-20

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych u osoby starszej, niepełnosprawnej. Czytaj całość w załączniku nr 1.

  Dołączone pliki:


  Projekt PFRON pn. "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy".

  2020-08-12

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także do osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwości zdrowotnych. Czytaj całość w załączniku nr 1.

  Dołączone pliki:


  Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt,Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

  2020-08-11

  w ramach projektu pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
  SIERPIEŃ 2020

  Dołączone pliki:


  NIE SKŁADAMY WNIOSKÓW NA 500+ !

  2020-08-06

  Przypominamy, że WNIOSKI O 500+ SKŁADAĆ BĘDZIEMY DOPIERO W 2021 ROKU.

  Aktualnie każdy kto pobiera świadczenie 500+ ma to świadczenie przyznane do 31.05.2021 roku.


  Bezplatne telefoniczne wsparcie psychologiczne

  2020-07-30

  Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego skierowanego dla osób w kryzysie. Wsparcia psychologicznego udziela psycholog Beata Strzyżewska.
  Zapisy prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w godzinach pracy, pod numerem telefonu 65 615 69 81.


  APEL O POMOC

  2020-07-22

  Szanowni Mieszkańcy!
  W dniu 21 lipca 2020r. w Nowej Wsi doszło do pożaru budynku mieszkalnego w wyniku, którego rodzina z dwójką małych dzieci, która wynajmowała lokal mieszkalny straciła dach nad głową. W wyniku pożaru uległy zniszczeniu odzież i wyposażenie mieszkania.
  Możemy pomóc rodzinie składając ofiary na tacy w najbliższą niedzielę podczas mszy świętych oraz święcenia pojazdów w Parafii Przemęt.
  Ksiądz Proboszcz Edmund Jaworski przekaże zebrane datki rodzinie.


  Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

  2020-07-13

  w ramach projektu pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

  Dołączone pliki:
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie. ul.Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, tel. (65)615-69-82

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji