Aktualności


Czasowe zawieszenie działalności Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt z oddziałami w miejscowościach:Bucz,Kaszczor,Mochy i Przemęt do 10 kwietnia 2020 roku.

2020-03-26

Od dnia 26 marca do 10 kwietnia 2020 roku zostaje czasowo zawieszona działalność Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt z oddziałami w miejscowościach:Bucz,Kaszczor,Mochy i Przemęt.
Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz.374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Wielkopolski polecił czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa w terminie od dnia 26 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r. w placówkach wsparcia dziennego, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej.
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2020 roku poniżej.

Dołączone pliki:


Zawieszenie działań w ramach projektu: „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”

2020-03-17

Pragniemy poinformować, iż działania w ramach projektu pt.: „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” zostają zawieszone z uwagi na aktualną sytuację zagrożenia epidemiologicznego.

Wobec ryzyka masowych zachorowań na odmiany wirusa SARS-CoV-2, Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zalecił szczególną ostrożność oraz racjonalność w podejmowanych działaniach projektowych. Gmina Przemęt jako Beneficjent projektu została zobowiązana do dostosowania się do zaleć wydawanych przed odpowiednie służby oraz podjęcie w związku z wydanymi zaleceniami działań zaradczych do specyfiki projektu.

Mając na względzie wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności, kierując się przede wszystkim dobrem oraz bezpieczeństwem Uczestników projektu a także personelu projektowego, przy jednoczesnym względzie racjonalności wydawania środków publicznych – Gmina Przemęt, podjęła decyzję o czasowym zawieszeniu działań projektowych.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z koniecznością tymczasowego zawieszenia działań oraz przesunięciem terminów części wsparcia dla Uczestników projektu, Gmina Przemęt dołoży wszelkich starań, aby zrealizować założenia projektu w odpowiednim terminie.

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zmiana organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie

2020-03-17

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju, od 17 marca do odwołania zawieszona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie.

Od wtorku 17 marca we wszystkich sprawach załatwianych dotychczas w GOPS możliwy jest:

- kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30

1. Dział pomocy środowiskowej - 65 615 69 81
2. Dział finansowo-administracyjny - 65 615 69 82
3. Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego - 65 615 69 83, 65 615 69 84,

- kontakt drogą elektroniczną e-mail na adres: gops@zw.pl,

- korzystanie z platformy ePUAP.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego można składać również drogą elektroniczną (empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowością elektroniczną).


Czasowe zawieszenie działalności Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt z oddziałami w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy i Przemęt.

2020-03-12

Z dniem 12 marca 2020 roku zostaje czasowo zawieszona działalność Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt z oddziałami w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy i Przemęt.
Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz.374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Wielkopolski polecił czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa w terminie od dnia 12 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020r. w placówkach wsparcia dziennego, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej.

Dołączone pliki:


Informator dla osób w kryzysie psychicznym i ich bliskich.

2020-03-04

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z pierwszą wersją informatora, w którym są zawarte krótkie wskazówki jak rozpoznać sygnały nadchodzącego kryzysu psychicznego, w jaki sposób towarzyszyć osobie cierpiącej oraz dokąd zwrócić się o pomoc.

Dołączone pliki:


Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt Oddziały:Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

2020-02-25

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt Oddziały: KASZCZOR, PRZEMĘT, BUCZ, MOCHY
w ramach projektu pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

2020-02-07

Wójt Gminy Przemęt w związku z art.9a ust.1 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r., poz.1390 z późn. zm.) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, których działalność statutowa opiera się na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

Dołączone pliki:


Dzienny Dom Pomocy Senior+ w Błotnicy

2020-01-30

W dniu 22 stycznia br. rozpoczął funkcjonowanie Dzienny Dom Pomocy Senior + w Błotnicy. Placówka powstała w ramach Programu Wieloletniego „Senior+ na lata 2015 – 2020, moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie Dziennego Domu Senior +”. Placówka mieści się w Błotnicy ul. Szkolna 19 i zajmuje ponad 300 m² i posiada szatnię, gabinet pielęgniarsko-zabiegowy, gabinet terapii indywidualnej, salę treningową, jadalnię, kuchnię, salę treningu ruchowego, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe pomieszczenia to: pokój socjalny, pomieszczenie gospodarcze, składnica zakładowa, toaleta personelu.
Do Dziennego Domu Pomocy uczęszczają osoby w wieku 60 +, nieaktywne zawodowo, mieszkańcy gminy Przemęt, którzy potrzebują wsparcia i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Dzienny Dom przeznaczony jest dla 20 osób.
Pierwszego dnia seniorów powitał Wójt Gminy Przemęt Janusz Frąckowiak, Zastępca Wójta Waldemar Kalitka, Sekretarz Gminy Grzegorz Aryż, Skarbnik Gminy Bożena Ćwilkińska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie Barbara Ścigała, Dyrektor Żłobka Gminnego w Błotnicy Aneta Seidel, Zastępca Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu Kinga Zmuda, Radny wsi Błotnica Stefan Napierała. Seniorzy zapoznali się z ofertą wsparcia jaką otrzymają podczas pobytu w Dziennym Domu Pomocy Senior + w Błotnicy. Będą to zajęcia z terapii zajęciowej, wsparcie psychologa, zajęcia usprawniające ruchowo prowadzone przez fizjoterapeutę, pomoc i wsparcie opiekunek. Podczas pobytu w Dziennym Domu seniorzy otrzymują ciepły posiłek oraz mają zapewniony dowóz z miejsca zamieszkania do Dziennego Domu i odwóz z Dziennego Domu do miejsca zamieszkania. Pobyt w placówce trwa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Senior + odbywa się w ramach projektu pn."Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów", Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dołączona galeria:

Dzienny Dom Pomocy Senior+ w BłotnicyDzienny Dom Pomocy Senior+ w BłotnicyDzienny Dom Pomocy Senior+ w BłotnicyDzienny Dom Pomocy Senior+ w BłotnicyDzienny Dom Pomocy Senior+ w Błotnicy

  Rekrutacja do projektu MOJA STREFA WPŁYWU program aktywizacji osób młodych na wielkopolskim rynku pracy.

  2020-01-15

  Projekt realizowany jest od 1 września 2019r. do 18 lutego 2021r. i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ. Rekrutacja do projektu odbywa się w terminie 08.01.2020 - 24.01.2020. dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć listownie lub osobiście biura: SENSE consulting sp. z o.o, ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań. Szczegółowa informacje o projekcie, regulamin rekrutacji wraz z oświadczeniami znajduje się w załącznikach.

  Dołączone pliki:


  Rekrutacja do projektu PRO-ZAWÓD 2.0

  2020-01-15

  PRO-ZAWÓD 2.0 to projekt wspierający aktywność zawodową jego uczestników w Wielkopolsce. Kierowany jest do osób powyżej 29 roku życia, które chcą poprawić swoją sytuację na rynku pracy. Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2019r. do 28 lutego 2021r. i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Rekrutacja do projektu odbywa się w terminie 08.01.2020 - 24.01.2020. Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć listownie lub osobiście do biura: SENSE consulting sp. z o.o, ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań, tel/fax: 61 843 26 11. Zgłoszenia wstępne można tez przysłać na adres mailowy: prozawod@senseconsulting.pl. W załącznikach zamieszczone są szczegółowe informacje o projekcie PRO-ZAWOD 2.0 oraz regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem uczestnika projektu.

  Dołączone pliki:


  Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt - styczeń, luty 2020r.

  2020-01-09

  Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt
  Oddziały: KASZCZOR, PRZEMĘT, BUCZ, MOCHY
  w ramach projektu pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

  Dołączone pliki:


  Skrócony czas pracy w dn. 24 i 31 grudnia br.

  2019-12-20

  Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 17.2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie będzie czynny:
  - dnia 24 grudnia 2019 roku od godz. 7.30 do 12.00
  - dnia 31 grudnia 2019 roku od godz. 7.30 do 13.00


  Uaktualniony Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt

  2019-11-27

  Uaktualniony Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, oddziały: KASZCZOR, PRZEMĘT, BUCZ, MOCHY
  w ramach projektu pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

  Dołączone pliki:


  OFERTA PRACY NA ZASTĘPSTWO - PRACOWNIK SOCJALNY

  2019-11-27

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do pracy na stanowisko pracownik socjalny - umowa o pracę na zastępstwo.
  Informacje w załączniku.

  Dołączone pliki:


  Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt

  2019-11-18

  Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt Oddziały: KASZCZOR, PRZEMĘT, BUCZ, MOCHY w ramach projektu pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

  Dołączone pliki:
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie. ul.Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, tel. (65)615-69-82

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji